piątek, 25 marca 2016

M.


Flash birdie


Black Sheep 13Tożsamość/Identity


Projekt „Tożsamość” bazuje na serii archiwalnych zdjęć, wyjętych z rodzinnego albumu. Jest próbą zbadania osobistej relacji między mną a moją Mamą, odrębnej a zarazem wspólnej tożsamości. Wielu z nas kształtuje swoje osobowości w przekonaniu, że jako autonomiczna jednostka podejmuje niezależne decyzje, zwłaszcza całkowicie inne, odrębne niż ludzie, którzy wpływają na nas najdłużej i często najbardziej - Rodzice.
Przez lata dojrzewania moje relacje z Mamą ulegały diametralnym zmianom - od naturalnej dziecięcej miłości przez uniezależnienie się, aż do bezinteresownej przyjaźni jaka może łączyć dwoje równolatków.
Zdobiące zdjęcia - znane, nieznane mi twarze i sylwetki, wyjazdy kojarzone z opowieści, miejsca podpisane ołówkiem na tylnej stronie - małe, przykurzone obrazki, „wyrywki” z życia będące składową i budulcem psychofizycznej i moralnej kondycji ludzkiego „ja”.
Poprzez wmontowanie swojej postaci, próbuję odtworzyć odległe czasowo, choć często tak bliskie mentalnie sytuacje. Przenoszę się w czasie na dwóch, oddzielnych frontach - szukam zależności, połączeń, analogii. W większości przypadków znajduję je poprzez rozpoznawalne elementy zdjęć - znane mi twarze, przestrzenie - długoletnie przyjaźnie, nieustające powroty do ukochanych miejsc, zapomniane znajomości, urwane kontakty, a także podobieństwa czystofizyczne - jak gest czy mimika.
Cykl jest próbą rozłożenia na czynniki i składowe osobistych zależności, zrozumienia najbliższej relacji, schematycznej cykliczności wrodzonych i nabytych zachowań oraz nieświadomych koneksji, które warunkują intencjonalność wartości i identyfikacji z „własnym”, otaczającym światem.

English:
My photography project „Identity” is based on series of archival photographs, taken from the family album. It is an attempt to examine the personal relationship between me and my Mother, separate and common identity. Many of us form their personalities in the belief that as an autonomous entity makes its own decisions, especially completely different, distinct than the people who influence us the longest and often - the most - our parents. Over the years, the nature of my relationship with Mom was diametrically changing - from typical children's natural love through independence until the unconditional friendship that can connect two peers.

Yellowed pictures pulled out of dusty boxes - known, unknown to me faces and silhouettes, trips associated with the story, dates and places signed in pencil on the back side - the small pictures, "scraps" of life which are the building blocks of component and psycho-physical and moral condition of the human "I".

By replacing our silhouettes I try to recreate distance in time, I move at time on two separate levels - looking for connections and differences. In most cases, I find them through recognizable elements of the picture - familiar faces and spaces - long friendships, constant returns to beloved places, forgotten acquaintances, broken off contacts, as well as the similarities - a gesture or face expression.

This project is an attempt to spread across the components of personal dependence, understanding the nearest relations, schematic nature of congenital and acquired behavior and unconscious connections that determine the value of intentionality and identification with "their own".Dokumentacja Fotofestiwalu w Łodzi: